انیمیشن خرس بزرگ

انیمیشن خرس بزرگ
The Great Bear

کنترل خشم موجب آرامش وآسایش ما و اطرافیانمان میشود.

کارگردان: Esben Toft Jacobsen
نویسنده: Esben Toft Jacobsen , Jannik Tai Mosholt
تهیه کننده: Petter Lindblad
سال تولید: 2011
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

یوناتان قراراست برای گذراندن تابستان پیش پدربزرگش برود که دراین میان که خواهر اوکه به تازگی واردشش سالگی شده اصرارمیکند که بااوهمراه شود وباموافقت خانواده صوفیانیز همراه برادرش نزد پدربزرگش میروند.
درمسیریوناتان خواهرش را میترساندکه درآنجا جنگلی هست و باید ازآن جنگل ترسیدبه محض اینکه به مقصد میرسند پس تاخیری کوتاه به دنبال آنها می آید پدربزرگ آنهارا به خانه اش میبرد وبرای آنها قانونی وضع میکند که نباید از حیاط منزل او خارج شوند.یوناتان که درآنجا خانه ای درختی داشت دست به تعمیر آن زد واز خواهرش خواست تابه اوکمک کند وبه محض اینکه صوفیا خرابکاری کرد به سمت بیرون ازحیاط فرارنمود. بعداز اینکه یوناتان دررا به روی صوفیا بست مدتی نگذشت که صوفیا ناپدید شد یوناتان به سمت جنگل رفت تا دنبال خواهرش بگردد ولی او باصحنه های عجیبی روبه رو میشود وپس از پیداکردن خواهرش میخواهد اورا به منزل پدربزرگش ببرد که موفق نمیشود و خودش درتله ی شکارچی می افتد وشدیدا زخمی میشود شکارچی اورا پیدا میکند ویوناتان که شدیدا زخمی بود ازاو درخواست کمک میکند،شکارچی که دلش برای او میسوزد اورا نجات میدهد زخم های اورا ترمیم میکند ووقتی متوجه میشود که چه اتفاقی برای خواهر یوناتان افتاده است به او قول یاری میدهد ولی درعوض ازاو میخواهد که او کمک کند که خرس را شکار نماید که درانتهای داستان این شکار برای شکارچی بدفرجام به پایان میرسد وصوفیا به همراه یوناتان و خرس جان سالم به در برده و این دو به نزد پدربزرگ برمیگردند.

بیشتر کمتر