انیمیشن افسانه دسپرو

انیمیشن افسانه دسپرو
The tale of desperaux

شجاعت اصلاح کردن خودت و دیگران رو داشته باش

کارگردان: Sam Fell , Rob Stevenhagen
نویسنده: Gary Ross
تهیه کننده: Gary Ross , Allison Thomas
سال تولید: 2008
نوع: سینمایی
مدت زمان: 1 ساعت

ویدئوها

تیزر انیمیشن

داستان کامل

رزگارا موشی بود که درکشتی زندگی میکرد ودرمورد سوپ های شهر دور شنیده بود و محصور آن سوپ شده بود . به محض اینکه چشمش به سوپ افتاد و بوی آن را احساس کرد برای چشیدن آن دنبال راهی مسگشت که ناخواسته خرابکاری ای انجام میدهد که موجب مرگ ملکه میشود وبر اثر این اتفاق شادی از شهر دور رخت بر میبندد . و اونیز بخاطر اینکهسربازان پادشاه نکشندش به درون فاضلاب سقوط میکند و در این میان موش دیگری بنام دسپرو درخانواده ای از موش ها و درجامعه ی ترسوی موش ها متولد میشود که از همه کوچتر است ازنظر جسه ولی از همهی موش ها شجاع تر میباشد که شجاعت وی موجب نگرانی خانواده اش میشود و میخواهند اورا درمان کنند که او دراین میان با داستان نجات پرنسس آشنا میشود و بعدار چند روز با خودپرنسس آشنا میشود و پرنسس ازوی میخواهددایتان راکامل بخواند و به او تعریف کند و او دراین میان بخاطر شجاعتش به فاضلاب تبعید میشود و درآن جا با رزگارا که جانش رانجات میدهدآشنا میشود که باهم برای نجات پرنسس همدل میشوند ولی رزگارا بعد ازاینکه بد رفتاری پرنسس را میبیند از ضعف خدمتکار پرنسس سوء استفاده کند تا اورا بکشد ولی با شجاعت دسپرو برای نجات جان پرنسس اوهم از نظرش برمیگردد و به دسپرو کمک میکند و دراین میان آشپز پشیمان شده و شوپ را میپزد وبه شهر روشنایی و زیبایی و شادی برمیگردد.

بیشتر کمتر