گرافکر

gerafekr

کتاب  >   وقتی که از خودت می‌سوزی   >   خلاصه
خلاصه
خلاصه مقرری 19 آبان 99 از ابتدای مبحثِ جبران ها تا ابتدای مبحثِ آثار «خسارت» 226 kb PDF
خلاصه مقرری 18 آبان 99 از ابتدای مبحثِ ابعاد خسارت تا ابتدای مبحثِ «جبران ها» 287 kb PDF
خلاصه مقرری 17 آبان 99 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث« ابعاد خسارت» 293 kb PDF