گرافکر

gerafekr

کتاب  >   صراط   >   کتاب صوتی
کتاب صوتی | داوود مرادی + -
16- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص182-195 مبحثِ مرور کلی
12.5 mb
15- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص170- 180 مبحثِ گروه‌ها
7.4 mb
14- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص158-168 مبحثِ صراط
8.6 mb
13- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص146-156 مبحثِ اعتصام و استعانت
2.9 mb
12- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص135- 145 مبحثِ عجز و اضطرار
3.1 mb
11- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص123-134 مبحثِ بلاء و ضربه‌ها
2.9 mb
10- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص108-122 مبحثِ جهاد و مبارزه»
3.8 mb
09- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص96-107 مبحثِ ایمان و انتخاب »
3.1 mb
08- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص84-95 از ابتدای بندِ «با این بینش است که تربیت کادرها» تا ابتدایِ مبحثِ ایمان و انتخاب »
2.5 mb
07- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص73-84 از ابتدای مبحثِ «ملاک انتخاب» تا ابتدایِ بندِ با این بینش است که تربیت کادرها
2.7 mb
06- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص64-72 از ابتدای بندِ «پس از این داستان‌ها از ایمان وکفر» تا ابتدایِ مبحثِ ملاک انتخاب
2 mb
05- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص55-64 از ابتدای مبحثِ «عقل – سنجش معبودها» تا ابتدایِ بندِ پس از این داستان‌ها از ایمان وکفر
2.2 mb
04- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص39-54 از ابتدای بندِ ما گاهی تا همینجا پیش می‌رویم تا ابتدایِ مبحثِ عقل سنجش معبودها
3.5 mb
03- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص29-39 از ابتدای مبحثِ «فکر – شناخت معبودها» تا ابتدایِ بندِ ما گاهی تا همینجا پیش می‌رویم
2.5 mb
02- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص19-28 مبحثِ «خلوت و توجه»
2.8 mb
01- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدایِ مبحثِ خلوت و توجه
2.8 mb