گرافکر

gerafekr

کتاب  >   حرکت   >   کتاب صوتی
کتاب صوتی | داوود مرادی + -
28- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص284-295 از ابتدای مبحثِ «قانون ترکیب» تا پایانِ مبحثِ حرفِ آخر
4.8 mb
27- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص271-284 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با محیط کار» تا پایانِ مبحثِ قانون تبدیل
4.7 mb
26- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص260-269 از ابتدای پاراگرافِ «روش تربيتى كه رسول از آن برخوردار است» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
3.5 mb
25- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص249-260 از ابتدای مبحثِ «روش تربیت وسازماندهی» تا پایانِ پاراگرافِ با این توجه، تو دیگر منت نمی‌گذاری
4.5 mb
24- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص235-248 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران» تا پایانِ مبحثِ علامت‌ها
4.7 mb
23- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص223-234 از ابتدای پاراگرافِ «در طرح‌ریزی، مسائل تو محدود نیست» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
4.1 mb
22- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص211-223 از ابتدای مبحثِ «طرح و برنامه» تا پایانِ پاراگرافِ این طرحِ وسیع است که دشمن را
3.2 mb
21- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص199-210 از ابتدای مبحثِ «نگاهی به سوره مزمل» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
2.9 mb
20- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص189-199 از ابتدای مبحثِ «ذکر و یادآوری» تا پایانِ مبحثِ انقطاع و جدایی از وابستگی‌ها
2.8 mb
19- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص176-189 از ابتدای مبحثِ «عبودیت و پیوند با حق» تا پایانِ مبحثِ تسبیح
3.4 mb
18- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص168-176 از ابتدای مبحثِ «تحلیل موانع» تا پایانِ مبحثِ هماهنگی با نظام
2 mb
17- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص159-168 از ابتدای مبحثِ «عوامل قدرت» تا پایانِ مبحثِ شهادت و بیداری
2.6 mb
16- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص153-159 از ابتدای مبحثِ «ب-قدرت روحی» تا پایانِ مبحثِ عامل ضعف
1.7 mb
15- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص143-151 مبحثِ خلاصه
2.3 mb
14- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص129-142 از ابتدای مبحثِ «نظام سیاسی یا حکومتی» تا پایانِ مبحثِ احکام اسلامی
14.3 mb
13- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص120-128 از ابتدای مبحثِ «نظام تربیتی» تا پایانِ مبحثِ نظام اجتماعی
9.6 mb
12- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص113-120 از ابتدای مبحثِ «گام چهارم؛ تذکر» تا ابتدای مبحثِ نظام تربیتی
1.9 mb
11- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص 103-113 از ابتدای مبحثِ طرح کلًی مذهب تا پایان مبحثِ گام سوم؛ تفکر
2.9 mb
10- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص92-103 از ابتدای مبحثِ ضرورت طرح کلی مذهب تا پایان مبحثِ نقدِ طرح
3.2 mb
09- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص79-91 از ابتدای مبحثِ تقدیر تا پایان مبحثِ امامت
3.4 mb
08- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص65-78 از ابتدای مبحثِ نیازها و کمبودها در انسان تا پایان مبحثِ شناخت
13.3 mb
07- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص61-64 از ابتدای مبحث زمینه‌ها تا پایان مبحث آموزش و آگاهی
4.5 mb
06- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص50-60 از ابتدای مبحث موانع تا پایان مبحث اصر و بارهای سنگین
9.3 mb
05- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص41 -50 از ابتدای مبحث نیازهای حرکت تا پایان مبحث مراحل تأمین نیاز
7.3 mb
04- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص34-39 از ابتدای مبحثِ «عمق و وسعت اهداف» تا پایانِ مبحثِ جهتِ حرکت
6.5 mb
03- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص25-34 از ابتدای مبحث جهت حرکت تا پایانِ ملاک انتخاب اهداف
8.4 mb
02- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – مبحث ضرورت حرکت
2.5 mb
01- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – از ابتدا تا پایانِ مقدمه
3.4 mb
کتاب صوتی | علی وحیدی شکیب + -
09- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص79-91 از ابتدای مبحثِ تقدیر تا پایان مبحثِ امامت
3.4 mb
08- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص65-78 از ابتدای مبحثِ نیازها و کمبودها در انسان تا پایان مبحثِ شناخت
11.8 mb
07- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص61-64 از ابتدای مبحث زمینه‌ها تا پایان مبحث آموزش و آگاهی
3.9 mb
06- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص50-60 از ابتدای مبحث موانع تا پایان مبحث اصر و بارهای سنگین
11.6 mb
05- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص41 -50 از ابتدای مبحث نیازهای حرکت تا پایان مبحث مراحل تأمین نیاز
6.5 mb
04- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص34-39 از ابتدای مبحث «عمق و وسعت اهداف» تا پایان مبحث جهت حرکت
5 mb
03- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص25-34 از ابتدای مبحث جهت حرکت تا پایانِ ملاک انتخاب اهداف
7.5 mb