گرافکر

gerafekr

کتاب  >   ردپای نور – جلد اول   >   کتاب صوتی
کتاب صوتی | علیرضا غلامی + -
65- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص284-286 مبحثِ «غزل‌های خداحافظی» – من نیستم امام زمانتان که هست
1.8 mb
64- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص281-283 مبحثِ «غزل‌های خداحافظی» – پرواز
2.4 mb
63- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص278-280 مبحثِ «غزل‌های خداحافظی» – سفر
2.6 mb
62- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص275-277 مبحثِ «غزل‌های خداحافظی» – بهشتِ من، زندانِ او
1.8 mb
61- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص273-274 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – د) عهده‌داری – وجودهای گسترده
1.7 mb
60- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص264-272 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – د) عهده‌داری – تبلیغ
6.8 mb
59- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص262-263 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – د) عهده‌داری – معیار پوشیدن لباس پیامبر
1.4 mb
58- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص260-261 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – د) عهده‌داری – یار نیستی بار نباش
1.3 mb
57- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص258-259 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – د) عهده‌داری – کی قرار است عهده‌دار شوید؟
1.4 mb
56- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص255-257 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – د) عهده‌داری – شعله‌های هرز
1.8 mb
55- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص246-254 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – عیش تمام
1.8 mb
54- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص237-245 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – خنده بازار
2.2 mb
53- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص234-236 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – کفش‌های میرزا نوروز
717 kb
52- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص231-233 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – درس‌هایی با دست‌های خالی
2.2 mb
51- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص228-230 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – باید شتاب داشت
1.9 mb
50- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص225-227 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – حضور بی‌رنج
1.8 mb
49- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص223-224 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – امنیت خدادادی
1.5 mb
48- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص217-222 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – غیرمنتظره
4.8 mb
47- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص214-216 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ج) ویژگی‌های مربی – امیر حالت‌ها
1.9 mb
46- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص201-213 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ج) ویژگی‌های مربی – اینجوری شرمنده کن
3.1 mb
45- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص199-200 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ب) عملکردهای سازنده – بهانه‌ای برای خودم
1.4 mb
44- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص192-198 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ب) عملکردهای سازنده – عارفی که هرگز به مرادش نرسید
6.6 mb
43- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص189-191 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ب) عملکردهای سازنده – جایگاه جارو در نظام تربیتی
2.7 mb
42- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص185-188 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ب) عملکردهای سازنده – باید فقر را بچشد
3.3 mb
41- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص181-184 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ب) عملکردهای سازنده – رسول بزرگ اینگونه رهبری می‌نمود
3 mb
40- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص177-180 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – ب) عملکردهای سازنده – کسری‌های بی‌حساب
6.3 mb
39- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص174-176 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – وقت‌های مرده‌ات را زنده کن
2.4 mb
38- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص170-173 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – شیطان را با روش خودش به زمین بزن
3.6 mb
37- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص166-169 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – انس با قرآن
2.9 mb
36- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص162-165 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – تمرین با حق بودن
3.5 mb
35- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص157-161 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – چگونه می‌توان با عشق آدم کشت؟
4 mb
34- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص153-156 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – حرمتی که شکسته شد
2.9 mb
33- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص151-152 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – مشورت
1.2 mb
32- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص148-150 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – ریشه‌یابی و درمان
716 kb
31- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص145-147 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – عذر بدتر از گناه
772 kb
30- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص141-144 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – آدم‌بودن سخت است
1 mb
29- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص137-140 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – راهی دیگر
1.1 mb
28- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص133-136 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – فرار، درمان یا بهره‌برداری
1 mb
27- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص129-132 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – بچه‌های بی‌آرام
1 mb
26- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص125-128 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه سوم؛ «عمل، زندگی و سازندگی» – الف) راهکارهایی برای رشد – محکوم شرایط یا حاکم؟
1.1 mb
25- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص120-123 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه دوم؛ «قلب، عشق و ایمان» – اشک کباب
1 mb
24- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص117-119 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه دوم؛ «قلب، عشق و ایمان» – همه نیاز من
876 kb
23- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص112-115 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه دوم؛ «قلب، عشق و ایمان» – عید غدیر
1.1 mb
22- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص109-111 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه دوم؛ «قلب، عشق و ایمان» – شرط اول قدم
704 kb
21- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص104-108 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه دوم؛ «قلب، عشق و ایمان» – همین درست است
1.4 mb
20- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص99-103 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه دوم؛ «قلب، عشق و ایمان» – عشق بزرگتر
1.1 mb
19- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص97-98 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه اول؛ شناخت – انا لله و انا الیه راجعون
616 kb
18- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص92-96 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه اول؛ شناخت – دنیا، کلاس درس
1.3 mb
17- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص89-91 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه اول؛ شناخت – توشه کم و راهِ بی‌انتها
1.2 mb
16- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص88-87 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه اول؛ شناخت – جبر در اختیار و اختیار در عمل
797 kb
15- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص81-84 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – جبهه اول؛ شناخت – ما عطشی نداریم
930 kb
14- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص69-79 مبحثِ «ساختن و پرداختن» – آب در کوزه و ما
1.3 mb
13- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص66-68 مبحثِ «زمینه‌سازی و آمادگی‌دادن» – شخصیت دادن
725 kb
12- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص62-65 مبحثِ «زمینه‌سازی و آمادگی‌دادن» – بنویس
983 kb
11- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص58-61 مبحثِ «زمینه‌سازی و آمادگی‌دادن» – طور سینا
1004 kb
10- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص56-57 مبحثِ «زمینه‌سازی و آمادگی‌دادن» – بذرهای تفکر
1.6 mb
09- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص53-55 مبحثِ «زمینه‌سازی و آمادگی‌دادن» – اگه وقتش را داری گوش کن
2 mb
08- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص48-51 مبحثِ «ارزیابی، آشنایی، جذب» – سنگ‌ها را به زمین باید سپرد
3.2 mb
07- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص44-47 مبحثِ «ارزیابی، آشنایی، جذب» – به کدام می‌رسی؟
3.2 mb
06- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص40-43 مبحثِ «ارزیابی، آشنایی، جذب» – اشتباه کرده بودم انگار
3.4 mb
05- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص33-39 مبحثِ «ارزیابی، آشنایی، جذب» – ورود افراد مریض ممنوع
6.9 mb
04- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص27-32 مبحثِ «ارزیابی، آشنایی، جذب» – اولین برخورد
5.3 mb
03- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص21-26 مبحثِ «ارزیابی، آشنایی، جذب» – راز تنهایی من
4.7 mb
02- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص15-19 مبحثِ هنگام تربیت
1.4 mb
01- کتاب صوتی ردپای نور 1 – گوینده علیرضا غلامی -ص9-14 مبحثِ آنچه به من جرأت داد
2.1 mb