گرافکر

gerafekr

کتاب  >   مسئولیت و سازندگی   >   ارائه
ارائه
13- جهانبینی اسلامی 10 mb ppt
12- روش شناخت 9.3 mb PDF
11- تعقل_ روش تربیتی 5.3 mb ppt
10- تفکر 5.4 mb ppt
09- تدبر 7.6 mb ppt
08- تعلیم و آموزش 6.1 mb ppt
07- تذکر و یادآوری 5.5 mb PDF
06- تزکیه و آزادی 6.5 mb ppt
05. روش‌های تربیتی در اسلام 6.8 mb ppt
04- مربی کیست؟ 6.8 mb PDF
03- تربیت 7.3 mb PDF
02- مسئولیت 7 mb PDF
01- حرف های برای گفتن 6.7 mb PDF