گرافکر

gerafekr

کتاب  >   نامه‌های بلوغ   >   کلیپ
کلیپ
معرفی کتاب نامه های بلوغ
بخش مهمی از اندیشه استاد صفایی در حوزه تربیت در کتاب نامه های بلوغ جلوه دارد. آنان که به دنبال تولدی دوباره اند و می خواهند در سرزمین عمرشان محصولی بکارند و رشدی داشته باشند مخاطب این کتاب هستند. این کتاب برای افرادی که در حوزه های تربیتی و سلوک فردی و جمعی نیاز به راهنما دارند بسیار مناسب است.
معرفی کتاب نامه‌های بلوغ
نامه های بلوغ ، پنج نامه از علی صفائی حائری (ره) به فرزندانش است که هنگام بلوغ آن ها نگارش یافته است. مخاطب در این نامه ها اگرچه فرزندانش بوده اند، اما خطاب او عام است.این کتاب در پنج نامه با عنوان های «بینش ها و گرایش ها، سلوک و اخلاق، رضا و رضوان، عمل و بحران های عمل و نامه ناتمام» جمع آوری شده است. او به واقع جایگاه بلوغ را که با تحولات و بحران ها همراه است پر اهمیت و اساسی ارزیابی می نماید. سر آغاز بلوغ اگرچه با تحولات جسمی همراه است،اما تحولات روحی آن بسیار بزرگ تر است. در این مرحله از رشد، انسان مورد توجه خداوند قرار می گیرد و صلاحیت پیدا می کند تا مورد خطاب او قرار گیرد. از طرف دیگر نیاز به انتخاب و آزادی در انتخاب ،بحران ها را فراروی انسان می گذارد. این انتخاب ها نیازمند بینش ها و معیار هایی است تا انتخاب براساس ارزش و توان آدمی باشد.