گرافکر

gerafekr

نام کتاب:
عوامل رشد، رکود و انحطاط
نام نویسنده:
علی صفایی حائری